تعیین سطح

یکی از قابلیت های بسیار مهم در نرم افزار مدیریت آموزشی راهمام، تعیین سطح دانش آموزان و فراگیران است. یکی از فرایندهای متداول در آموزشگاه ها و موسسات آموزشی تعیین سطح دانش آموزان پیش از ثبت نام در ترم و یا دوره است.

در راهمام این قابلیت بصورت ویژه و با جزئیات پیاده سازی شده است. که متناسب با نیاز موسسات آموزشی و آموزشگاه های مختلف مانند آموزشگاه های زبان استفاده شود. به این صورت که شما می توانید فرایند تعیین سطح را هم بصورت ساده یا بصورت گردش کاری تنظیم کنید، که تعیین سطح های انجام شده توسط مدرس و یا مدیر شعبه جهت تایید نهایی توسط مدیر و یا پرسنل بخش مدیریت آموزشی ارسال شود.

تعیین سطح در نرم افزار مدیریت آموزشگاه راهمام

قابلیت های جامع در تعیین سطح

تعیین سطح با گردش کار

امکان تنظیم گردش کار تعیین سطح دانش آموزان جهت تایید نهایی

تعیین سطح توسط مدیر شعبه

امکان تعیین سطح توسط مدیران شعب موسسات آموزشی بزرگ و متوسط

تعیین سطح توسط مدرس

تعیین سطح توسط مدرس بهمراه ثبت جزئیات مانند تعیین ترم، توضیحات و ...